Témata seminářů 

Všechny mé semináře jsou koncipované jako workshopy. Učastníci dostanou příležitost si většinu metod vyzkoušet na vlastní kůži z pohledu žáků a svoji zkušenost poté reflektovat s ostatními. Část prostoru je také vyhrazena pro sdílení a vzájemnou inspiraci mezi učiteli. Většina z níže uvedených témat je naplánována na 8 vyučovacích hodin, jejich délku je ale možné přizpůsobit dané vzdělávací akci či potřebám školy. V současné době vyučuji semináře také v online podobě, i když preferuji osobní setkání. Jako lektorka mám akreditaci MŠMT a všechny kurzy se dají hradit ze "šablon".


Tento kurz je zaměřen na žáky s odlišným mateřským jazykem. V úvodu budeme diskutovat, co charakterizuje žáka s OMJ, dále co ve třídě obvykle zažívá a jakými fázemi osvojování si cizího jazyka prochází. Dále se zaměříme na podporu porozumění žáků s OMJ v rámci vyučování. Účastníci si nejprve prožijí modelovou vyučovací hodinu v jiném než mateřském...

Inovace výukových metod vyžaduje také obvykle zásadní změnu našeho přístupu k hodnocení žáků. Cílem první části je představit, co formativní hodnocení znamená, jak se odlišuje od hodnocení sumativního a jakých podob může ve třídě nabývat. Budeme také diskutovat, jak učitel pozná, že formativní hodnocení již uplatňuje, aniž by tento pojem používal....

Workshop je zaměřen na metodologii CLIL - výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů. Účastníci se nejprve seznámí s principy CLILu, jeho různými podobami a výhodami i možnými výzvami, které tento typ výuky přináší. CLIL si v následném bloku zažijí z perspektivy žáků, a to jak v rámci souvislých vyučovacích hodin CLIL, tak i celé řady...

V současné době je každá třída heterogenní, záleží jen na tom, jak moc velké rozdíly se mezi žáky objevují. Každé dítě je něčím specifické, má jiné zájmy, učební styl, a tudíž i potřeby. Tradiční frontální výuka (na druhém stupni stále hojně uplatňovaná) předpokládá, že většina žáků preferuje auditivní učební styl a má lingvistickou a...

Cílem workshopu je seznámit účastníky s různorodými typy her, které se hodí pro výuku cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. V úvodu se budeme krátce věnovat přínosům hry jako metody výuky. Poté si herní aktivity rozdělíme dle cíle, který nám pomáhají v hodinách cizího jazyka plnit. V hlavní části workshopu pak účastníci zažijí vybrané hry na vlastní...

Současná doba si žádá nových přístupů, alternativních řešení i schopnost adaptovat se na nové podmínky. K tomu všemu je zapotřebí, aby byli žáci schopni tvořivého myšlení. Tvořivé myšlení nutně neznamená úsilí o to, aby se děti v budoucnu realizovaly v uměleckých profesích, ale spíš aby byly schopné rychle reagovat na změny a nehroutily se z nich....

Prvních pár minut vyučovací hodiny je klíčových pro všechny další její části a podmiňují, do jaké míry se žáci zapojí a zdali s námi budou i nadále spolupracovat či nikoli. Cílem webináře je objevit, co hraje roli v probouzení vnitřní motivace žáků, a poté na vlastní kůži vyzkoušet dvanáct aktivizačních metod. Budou prezentovány činnosti, které lze...


Prod další informace o obsahu semináře, časové dotaci a ceně mě prosím kontaktujte prostřednictvím emailu nebo tohoto formuláře.