Profesní životopis


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Lektorka a metodička kurzů DVPP - na volné noze (listopad 2015 - doposud)

Metodická příprava a lektorování kurzů dalšího vzdělávání v rámci DVPP se zaměřením na integrovanou výuku cizího jazyka (CLIL), čtenářské strategie, využívání herních aktivit ve výuce, práce žáků s odlišným mateřským jazykem a formativní hodnocení. Spolupráce s CFME (Centre for Modern Education), ÚJOP (Ústav jazykové a odborné přípravy), VISK (Vzdělávací institut středočeského kraje), Národní pedagogický institut ČR, Dům zahraničních služeb, MŠMT (zejména konference a odborná setkání ke CLIL), odborný konzultant NPI ČR v oblasti výuky cizích jazyků, lektorování školení v zahraničí, konkrétně pro Instituto Comprensivo di Cavalese (Trento, Itálie), Red Mountain School (Stockholm, Švédsko), Ecole Tour Magne (Nimes, Francie), Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (Academie d'Orléans - Tours, Francie).

Projektová manažerka projektu SPIN - Spolupráce a inovace - PedF UK (září 2020 - doposud) Vedení projektu SPIN financovaného Nadací České spořitelny, koordinace všech zapojených pracovišť (Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Step by Step ČR), spolupráce na designu výzkumu k tandemové výuce na VŠ, zpracovávání monitorovacích zpráv, zajišťování PR projektu.

Vysokoškolský pedagog - Pedagogická fakulta UK (únor 2014 - doposud)

Tvorba koncepce a vedení semestrálních kurzů pro studenty Erasmus: Content and Language Integrated Learning, Encouraging Creative and Innovative Thinking in Schools a Inclusive Education and Multiculturalism. Výuka seminářů zaměřených na propedeutiku výuky cizích jazyků u předškolních dětí v rámci předmětu Interkulturní výchova, tandemová výuka v rámci předmětu Didaktika a Inkluzivní pedagogika. Konzultace a vedení bakalářských a diplomových prací na téma bilingvní výuka, inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky s OMJ a zavádění formativního hodnocení.

Lektorka kurzů dalšího vzdělávání - ITC International Training Center (červen 2016 - doposud)

Příprava sylabů kurzů a výuka intenzivních kurzů dalšího vzdělávání vedených v angličtině (Content and Language Integrated Learning, Innovative Approaches to Teaching; Approaching Multicultural Issues, Encouraging Creative Thinking) pro zahraniční učitele v rámci mobilit Erasmus+. Lektorování intenzivních týdenních stáží pro evropské učitele v Praze, Stockholmu a Londýně.

Metodik projektu Okno do Afriky - Humanitas Afrika, o. p. s. (leden 2017 - leden 2019)

Příprava celkového plánu vzdělávacích aktivit pro základní školy v oblasti interkulturní výchovy, metodická příprava lektorů afrických dílen, mentorská podpora, supervize, průběžná i závěrečná evaluace programu.

Lektorka workshopů zaměřených na zavádění CLIL na základní škole a víceletých gymnáziích - Channel Crossings (leden 2015 - doposud). Metodická příprava a lektorování workshopů zaměřených na výuku CLIL s učebnicemi Labyrinth (první učebnice CLIL zohledňující český RVP určené především 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Učitelka 1. stupně se zaměřením na angličtinu a CLIL (září 2003 - doposud)

Učitelka a lektorka angličtiny ve školách Rybička (děti 4-6 let), Altissima (SŠ a dospělí), ZŠ Vodičkova (1. stupeň ZŠ), Ecole de la Rize v Lyonu (1. stupeň ZŠ), Babili - jazyky hrou (dospělí), Lycée Francais de Prague (žáci 10-16 let) a ZŠ Květnového vítezství (doposud). Výuka prostřednictvím aktivizačních a inovativních metod, např. metody kritického myšlení, game-based learning, projektová výuka; z komplexních přístupů k výuce cizích jazyků pak skrze CLIL a sugestopedii.


VZDĚLÁNÍ

• Ph.D. v oboru Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. Téma dizertační práce: Implementace CLILu do výuky v primární škole.

• PhDr. v oboru Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2011.

• Mgr. v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace anglický jazyk, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009.


ÚČAST NA ROZVOJOVÝCH PROJEKTECH VE VZDĚLÁVÁNÍ

Metodik formativního hodnocení v rámci projektu Formativně.cz (říjen 2019 - doposud), který probíhá ve spolupráci PedF UK a organizací EDUkační LABoratoř. Lektorování seminářů a webinářů zaměřujících se na zavádění formativního hodnocení, mentoring, metodické vedení učitelů 1. a 2. stupně při vytváření materiálů do databanky shromažďující postupy formativního hodnocení.

Garantka výstupů podaktivity Zvyšování podílů fakultních učitelů na teoretické přípravě budoucích učitelů v rámci projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání I. na PedF UK (červenec - 2018 - červen 2020) - projekt ESF. Koordinace tandemové výuky vysokoškolských učitelů a učitelů základních škol na PedF UK, tvorba podpůrných materiálů včetně videozáznamů z výuky, spoluorganizace závěrečné online konference.

Hlavní řešitelka projektu Perspektivy CLILu v mainstreamovém vzdělávání financovaném Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (leden 2013 - leden 2015). Tvorba výzkumného designu, realizace výzkumu v terénu týkajícího se zavádění přístupu CLIL v kontextu státem financovaného vzdělávání, analýza a interpretace dat, navržení sady doporučení pro zavádění CLILu do škol.


ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Výzkumná stáž v Rakousku, Volkschule Neuarzl, Innsbruck (prosinec 2012). Náslechy v hodinách CLIL ve třídě Elisabeth Rainer, autorky publikace The Potencial of the CLIL Approach.

Výzkumná stáž ve Finsku, University of Jyväskylä, Jyväskylä (listopad 2012).

Realizace rozhovorů s učiteli a akademickými odborníky na CLIL, návštěva škol implementujících CLIL, diskuze se členy CLIL Cascade.

Pracovní stáž ve Francii v rámci Sokrates Comenius, École Nouvelle de la Rize, Lyon (únor 2010 - červen 2010). Integrovaná výuka anglického a českého jazyka (CLIL) pro francouzské žáky od 3 do 10 let.

Výzkumná stáž v Rakousku v rámci projektu Aktion, Pädagogische Hochschule, Vídeň (říjen 2008 - leden 2009). Sběr dat mezi učiteli základní školy pro diplomovou práci na téma Příprava učitelů primární školy na výuku cizího jazyka. Srovnání rakouského a českého přístupu.

Studijní pobyt ve Finsku v rámci Sokrates Erasmus, Faculty of Education, University of Joensuu (září 2005 - březen 2006). Absolvování předmětů zaměřených na výuku cizího jazyka a inkluzivního vzdělávání, intenzivní náslechová praxe ve finských školách.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

BENEŠOVÁ, B. VALLIN, P. CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. ISBN 978-80-7290-821-9. (Monografie).

KOUKALOVÁ, P. Možnosti a limity výuky typu CLIL. In CÍRUS, L. Sborník příspěvků (elektronická forma) XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: ČAPV a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, 2013. s. 264 - 269. ISBN 978-80-7414-602-2.

KOUKALOVÁ, P. CLIL v evropském výzkumu. In KVÍČALOVÁ, M. KONEČNÝ, J. (Eds.). Reflexe kvality v doktorském pedagogickém výzkumu. Brno: Tribun, 2012. s. 115 - 126. ISBN 978-80-263-0269-8.

POCHE KARGEROVÁ, J., VALLIN P., ETCHEGOYEN ROSOLOVÁ, K., BAJEROVÁ K. Cognitive Operations in Teachers' Development of Reflective Skills: WANDA Group reflection in a Czech primary school. Pedagogika (2020). Vol. 70, No. 4, s. 592-613. ISSN 0031-3815.

POCHE KARGEROVÁ, J., VALLIN P., SEBEROVÁ, A., GÖBELOVÁ, T. Tandemová výuka optikou subjektivně vnímaných příležitostí k profesnímu rozvoji vysokoškolských učitelů a učitelů fakultních základních škol. Pedagogická orientace (2022). Vol. 32, No. 3, s. 230–248. ISSN: 1805-9511 (online).