Žáci s OMJ jako součást naší třídy

18.01.2023

Tento kurz je zaměřen na žáky s odlišným mateřským jazykem. V úvodu budeme diskutovat, co charakterizuje žáka s OMJ, dále co ve třídě obvykle zažívá a jakými fázemi osvojování si cizího jazyka prochází. Dále se zaměříme na podporu porozumění žáků s OMJ v rámci vyučování. Účastníci si nejprve prožijí modelovou vyučovací hodinu v jiném než mateřském jazyce, ideálně v jazyce, kterému rozumí jen velmi málo nebo dokonce vůbec (např. ve francouzštině). Budou mít tak možnost sledovat, jaké strategie a metody výuky jim pomáhají se do takové hodiny zapojit a které z nich jim aktivní účast naopak komplikují či dokonce znemožňují.

Poté budou moci tuto bezprostřední zkušenost reflektovat s ostatními a společně vytvořit soubor podpůrných strategií, které se pro výuku žáků s OMJ hodí. Tento blok bude zakončen představením konceptu jazykového scaffoldingu, který doprovodíme konkrétními příklady z praxe.

Poté navážeme modulem, který se bude věnovat interkulturní výchově, v rámci něhož budou nabídnuty možnosti, jak toto průřezové témat přirozeně otevírat právě skrze žáky s OMJ a jejich rodiče. Cílem tohoto bloku je poukázat na to, že bilingvní žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem a jiným kulturním zázemím jsou skutečným bohatstvím, z něhož mohou těžit všichni žáci ve třídě. Současně představované postupy nabízejí možnost, jak začlenit žáky s OMJ do třídy a posílit vzájemné sociální vazby v třídním kolektivu bez ohledu na původ, rodný jazyk či národnost. 

Vzdělávací program je koncipován jako seminář s dílnou. Účastníci budou aktivně zapojováni napříč programem. Řadu výukových metod si vyzkouší z perspektivy žáků a svoji zkušenost budou bezprostředně diskutovat s ostatními. Cílem setkání je také poskytnout učitelům příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti s žáky s OMJ, konfrontovat je se zkušenostmi a názory ostatních a vzájemně se tak inspirovat a profesně růst.